Przejdź do treści

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS wchodzi w skład Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody
Laboratorium realizuje program edukacji akademickiej na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE
Kierownikiem laboratorium jest dr Jan Sandner

Nasza misja

Misją laboratorium jest prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej, która nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji, w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości.

misja

Działalność naukowa – badawcza – edukacyjna

Działalność naukowa

 • Monitoring środowiska przyrodniczego wraz z metodyką waloryzacji.
 • Zarządzanie środowiskiem w oparciu o wybrane narzędzia systemów IT.
 • Zarządzanie środowiskiem w oparciu o wybrane narzędzia systemów IT.
 • Metody analiz danych przestrzennych warstwowych (nadawanie wag wybranym parametrom środowiskowym).
 • Tworzenie holistycznych modeli stanu środowiska przyrodniczego.

Działalność badawcza

 • Modelowanie prognoz dla zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.
 • Konstruowanie wzorcowych modeli dla sytuacji kryzysowych, uwzględniających interakcyjność procesów środowiskowych.
 • Inwentaryzacja przestrzenna danych w zakresie nauk o przyrodniczych.
 • Metody IT w procesie udostępniania danych ocen stanu degradacji środowiska.

Działalność edukayjna

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS jest odpowiedzialne za realizację programu edukacji w zakresie przedmiotów:

 • nauk o Ziemi (geologia, geomorfologia, hydrologia i gospodarowanie wodą, meteorologia i klimatologia),
 • metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego,
 • podstaw nauk o Ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego,
 • technik informatycznych w zakresie gromadzenia i monitorowanie danych o środowisku naturalnym.

Kierunki edukacji

Program wykładów oraz warsztatów w zakresie nauk o Ziemi jest ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania, mapy geośrodowiskowe, strategie rozwoju gmin itp.) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

geo

Wyposażenie laboratorium – edukacja

Wyposażenie laboratorium zostało zrealizowane w ramach projektu „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.
Sprzęt został zakupiony w ramach projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”. Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS zostało wyposażone w sprzęt laboratoryjny na potrzeby badań: studialnych, laboratoryjnych oraz terenowych.

W badaniach studialnych podstawową rolę pełnią stacje Apple wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem bazo-danowym oraz do badań środowiskowych o charakterze geograficznym (GIS). Komputery te wykorzystywane są również w wizualizacji obrazów z mikroskopów polaryzacyjnych firmy ZEISS. Osobną grupę sprzętową w laboratorium hydrologicznym stanowią urządzenia laboratoryjno-terenowe do badań wybranych parametrów fizycznych i chemicznych wody.

fundusz

Przykładowe kierunki edukacji

 • Umiejętność korzystania z cyfrowych platform systemowych GIS w problematyce nauk o Ziemi (Geologia, Hydrologia itp.).
 • Tworzenie modeli macierzy elementów środowiska przyrodniczego i ich zmienności holistycznych.
 • Umiejętność stosowania profesjonalnych baz danych do gromadzenia danych przestrzennych oraz parametrów środowiska przyrodniczego (np. skała macierzysta, pH, frakcja granulometryczna, wilgotność itp.).
 • Umiejętność stosowania specjalistycznych urządzeń analityczno – pomiarowych na przykład do badania parametrów fizycznych i chemicznych wody.
 • Umiejętność doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do stawianych zadań merytorycznych (np. model bonitacji gleb z uwzględnieniem jej potencjalnej odporności na zanieczyszczenia).
 • Analiza wraz z pozycjonowaniem danych wsadowych w procesie waloryzacji środowiska przyrodniczego.
 • Rola systemów IT w szeroko rozumianym procesie monitoringu środowiska.
 • Umiejętność stosowania mikroskopów polaryzacyjnych w badaniach petrograficznych.
 • Przegląd oraz analiza map geośrodowiskowych.

Programy edukacyjne

Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego.

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Hydrologia i gospodarowanie wodą

Studenci uczą się analizować zjawiska hydrologiczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego do procesów środowiskowych. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie metodyki oceny zasobów hydrologicznych. Szczegółowo poznają zasady obiegu wody, zagrożenia dla istniejących zasobów wody, degradacje chemiczną zasobów wody powierzchniowej oraz podziemnej. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie procesu zarządzania zasobami wodnymi z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Przedmiot wykładany jest z zastosowaniem nowoczesnych multimedialnych oraz interaktywnych technik informatycznych. Studenci mają dostęp do materiałów edukacyjnych w ramach indywidualnych kont na dedykowanym serwerze w systemie e-learning. System e-learning służy również, jako platforma testowa oraz do interaktywnego kontaktu z wykładowcą.

Podstawy meteorologii i klimatologii

W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (Meteorologia z Klimatologią) (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Studenci uczą się analizować zjawiska klimatyczne z uwzględnieniem podejścia holistycznego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów klimatycznych, zachodzących w otaczającym środowisku.

Gromadzenie i monitorowania danych o środowisku przyrodniczym

Zajęcia z gromadzenia i monitorowania danych o środowisku przyrodniczym realizowane są w formie konwersatorium. Zakres merytoryczny przedmiotów przyrodniczych obejmuje wiedza z grupy przedmiotów Nauk o Ziemi (wg. OECD) z uwzględnieniem ich mechanizmów i wzajemnych powiązań przyczynowo-skutkowych. Studenci uczą się analizować zjawiska zachodzące w środowisku przyrodniczym pod kątem możliwości ich monitorowania i zapisu w postaci relacyjnych baz danych do wykorzystania np. przy tworzeniu strategii rozwoju gmin. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na monitoring procesów zachodzących w otaczającym środowisku przyrodniczym. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Podstawy nauk o Ziemi w procesie regionalizacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego

Przedmiot stanowi podstawy merytoryczne dla procesu tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju gmin, powiatów, miast. W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego. Główny nacisk merytoryczny, położony jest na studia w zakresie rozumienia procesów środowiskowych mających wpływ na ocenę stanu środowiska. Wiedza ta powinna, pomóc absolwentom w podejmowaniu decyzji w zakresie prawidłowego procesu zarządzania środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.


Stacja meteo

Monitorowanie zagrożenia występowania pyłów zawieszonych

Podejmowany przez laboratorium projekt stacja METEO ma na celu, przede wszystkim wspomóc właściwe zarządzanie gminą z punktu widzenia występowania zagrożenia zanieczyszczeniami powietrza (w pierwszym etapie pyłami zawieszonymi).
Okazuje się, że interpretacja wyników w korelacji z aktualnym stanem atmosfery stanowi poważne wyzwanie w podejmowaniu właściwych decyzji w strategii rozwoju gmin. Podejmowany projekt ma na celu stworzyć nową platformę mobilną w dostępie do właściwie przetworzonych danych pogodowych.
Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS na UKSW udostępnia wybrane dane ze swojej stacji pomiarowej w zakresie występowania pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10.

Zobacz więcej

GaleriaOferta badawcza i komercyjna


Projekty interaktywne

Laboratory Information Management System – LIMS

Konstruowanie interaktywnych wieloplatformowych systemów zarządzania informacją (Laboratory Information Management System – LIMS) dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences).

Wdrożenia IT

W ramach oferty proponujemy realizację projektu merytorycznego oraz pełną obsługę informatyczną.

webinar

Projekty interaktywne – WebDirect Scalability

Laboratorium realizuje wirtualne rejestracje przekrojów geologicznych, fragmentów terenu z wykorzystaniem technik informatycznych oraz optycznych o wysokiej rozdzielczości. Wynikiem tych prac są interaktywne obrazy w formie przekrojów, czy map cyfrowych z możliwością wykorzystania ich do celów naukowych, edukacyjnych, czy na rynku komercyjnym. Potencjalnym odbiorcą tego typu prac mogą być również Parki Narodowe, które realizują wirtualne projekty edukacyjne.


W ramach naszej działalności konsultingowej, projektowej i edukacyjnej oferujemy interdyscyplinarne podejście do problematyki ochrony środowiska. Zapraszamy instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa) oraz firmy prywatne do merytorycznej współpracy.

Monitoring
Monitoring zasobów środowiska wraz z metodyką waloryzacji.

Strategie rozwoju
Strategie zrównoważonego rozwoju gmin (projekty, konsulting, analizy).

Systemy interaktywne
Konstruowanie interaktywnych systemów zarządzania informacją dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences).

Modele
Modele zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

Prototypy
Prototypy środowiska interakcji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.

Projekty IT
Techniki IT (projekty, wdrożenia i zarządzanie bazami danych) w udostępnianiu danych naukowych.


Akademicka platforma konsultingowa ekoforum.eu

EkoForum.eu jest to akademicka platforma konsultingowa, zajmująca się szeroko rozumianą problematyką ochrony środowiska oraz zarządzaniem zasobami przyrodniczymi, strategiami rozwoju w jednostkach samorządowych.
 Motto Magazynu EkoForum.eu to promowanie idei zrównoważonego rozwoju. 
#6 edycja Magazynu EkoForum.eu to nowy kierunek merytoryczny oraz całkowicie zmieniony layout. Celem przewodnim jest jak najskuteczniej połączyć czystość formy i prostotę przekazu informacji. Przez czystość formy należy rozumieć, przede wszystkim możliwość skupienia się internauty nad tekstem i dołączonym autorskim obrazem. Prostota przekazu, to narzędzia którymi należy operować we współczesnym przekazie internetowym. Planowane jest również wydawanie części magazynowej w formie papierowej.

Zobacz #5 najnowsze wydanie magazynu

gazeta

pomiar

Platforma multimedialno – edukacyjna

Uruchomiona została platforma multimedialno-edukacyjna Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS. Na platformie prowadzone są wykłady online oraz prezentacje audio z problematyki Nauk o Ziemi dla studentów dziennych i podyplomowych. Platforma została uruchomiona w marcu 2020 w związku z ogłoszeniem pandemii i koniecznością prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.
W dniu 29-05-2020 została podjęta decyzja przez kierownika laboratorium dr Jana Sandnera o jej utrzymaniu, jako stały element wspomagający proces edukacji na kierunku ochrona środowiska na UKSW w ramach przedmiotów realizowanych w Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS.

lab