Przejdź do treści

Podania o przeniesienie osiągnięć oraz zaliczenie przedmiotów awansem można składać w następujących terminach

  • semestr zimowy: do 31 października roku akademickiego
  • semestr letni: do 31 marca roku akademickiego 

Podania składane są w formie papierowej. W/w terminy są nieprzekraczalne.

Wzory podań

Uznawanie osiągnięć  uzyskanych przez studenta na innym kierunku studiów lub na innej uczelni

Wniosek o przeniesienie osiągnięć z innej uczelni powinien zawierać:

  • podanie do Prodziekana ds. kształcenia z prośbą o przeniesienie osiągnieć wg załączonego wzoru zamieszczonego na stronie WBNS
  • oryginalną dokumentację potwierdzająca uzyskanie zaliczenia  (karta okresowych osiągnięć studenta, indeks, zaświadczenie o zaliczeniu przedmiotu)
  • sylabus zatwierdzony przez jednostkę, w której zaliczono przedmiot
  • opinię wykładowcy UKSW prowadzącego przedmiot w sprawie uznania osiągnięć ( w tym celu należy przedstawić wykładowcy sylabus potwierdzony przez jednostkę, w której zaliczono przedmiot)

Określa się warunki zwalniania studentów z obowiązku uczestnictwa w lektoracie języka obcego nowożytnego i przystępowania do egzaminu z języka obcego na podstawie Decyzja Rektora Nr 94/2021 z dnia 3 sierpnia 2021r.

Student powtarzający rok uczestniczy tylko w zajęciach z przedmiotów, których nie zaliczył.

Studentowi powtarzającemu rok uznaje się wszystkie pozytywne oceny uzyskane w ciągu ostatniego roku.