Przejdź do treści

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie został utworzony 1 września 2009 roku.

Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku prowadzone są dwa kierunki studiów, studiuje blisko 300 studentów:

  • biologia – kierunek o profilu ogólnoakademickim, studia stacjonarnych I i II stopnia, w tym studia II stopnia z modułem biologii człowieka i biologii środowiskowej i molekularnej
  • inżynieria środowiska – kierunek o profilu praktycznym, studia stacjonarne o profilu I stopnia (tyt. inż.) w zakresie biotechnologii środowiska i gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii, chemii i monitoringu środowiska oraz studia II stopnia (tytuł mgr inż.) w zakresie technologii gospodarki cyrkulacyjnej.

Wydział zatrudnia nauczycieli akademickich oraz specjalistów mających odpowiednie doświadczenie i kompetencje do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na Kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego w budynkach audytoryjnych oraz w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych.

Dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku od roku 2018 r. jest dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz.

Na Wydziale działa Instytut Nauk Biologicznych oraz Centrum Badawczo-Dydaktyczne Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki.

Instytut Nauk Biologicznych został utworzony w strukturach Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Decyzją Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. Prof. dr hab. Jacek Tomczyk został powołany na funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych.

Centrum Badawczo-Dydaktyczne Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki zostało przekształcone z Katedry Inżynierii Środowiska Uchwałą Nr 42/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 20 września 2019 r. Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. ucz. została powołana na stanowisko p.o. Kierownika Centrum Badawczo-Dydaktycznego Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  • Uchwałą Nr 343/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku biologia na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku otrzymał pozytywną ocenę procesu kształcenia.
  • Uchwałą Nr 212/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie oceny programowej kierunku inżynieria środowiska na poziomie studiów I i II stopnia o profilu praktycznym, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku otrzymał pozytywną ocenę procesu kształcenia.

Wydział stale się rozwija, zarówno pod względem naukowym, jak i dydaktycznym. Dbamy o to, żeby nasza oferta kształcenia była jak najlepiej dostosowana do wymogów obecnego rynku pracy. Kształtując programy studiów, zarówno I jak i II stopnia, kierujemy się opiniami studentów, jak również sugestiami wyrażanymi przez Interesariuszy Zewnętrznych oraz Wydziałową Radę Biznesu, czyli zakładami pracy, które są zainteresowane ewentualnym zatrudnieniem absolwentów.

Naszym studentom oferujemy zajęcia praktyczne oparte na zasadach case study, udział w pracach badawczo-naukowych realizowanych przez Wydział, szerokie spektrum odbywania praktyk i staży, a także możliwość uczestniczenia w wymianach studenckich w ramach programu ERASMUS+.

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz.