Przejdź do treści

Matematyka
Podstawy systemów informacji geograficznej
Podstawy nauk o Ziemi
Fizyka
Biologia środowiska
Ochrona środowiska
Rysunek techniczny i geometria wykreślna
Geodezja i fotogrametria
Lektorat I
Kultura i techniki studiowania
Statystyka w inżynierii środowiska
Informatyka
Chemia
Fizyka (laboratorium)
Mechanika płynów
Informatyczne podstawy projektowania
Lektorat II
Praktyka zawodowa 1

Materiałoznawstwo
Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery
Technologie w inżynierii środowiska
Technologie energetyczne
Termodynamika techniczna
Chemia środowiska
Ochrona własności intelektualnej
Lektorat III
Prawo budowlane i ochrony środowiska
Podstawy budownictwa
Gospodarka wodna
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Lektorat IV
Praktyka zawodowa 2

Technologie uzdatniania wody
Urządzenia do uzdatniania wody
Sieci i instalacje wodociągowe
Gospodarka odpadami
Ocena oddziaływania na środowisko
Zarządzanie środowiskiem
Sieci i instalacje gazowe
Technologie oczyszczania ścieków
Urządzenia do oczyszczania ścieków
Sieci i instalacje kanalizacyjne
Ciepłownictwo i ogrzewnictwo
Rekultywacja środowiska
Przetwarzanie osadów ściekowych
Ekonomia środowiska
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa 3

Wentylacja i klimatyzacja
Podstawy przedsiębiorczości
Przedmiot ogólnouczelniany
Pracownia dyplomowa

Technologie i gospodarka wodno- ściekowa w przemyśle
Graficzne projektowanie w inżynierii środowiska 1
Laboratorium technologii środowiskowych
Analiza finansowa inwestycji
Współczesne rozwiązania instalacyjne w energooszczędnym budownictwie

Praktyki zawodowe
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
Gospodarka odpadami w gminie i przedsiębiorstwie
Graficzne projektowanie w inżynierii środowiska 2
Język angielski w inżynierii środowiska
Zarządzanie własnością intelektualną i brokerstwo technologiczne w gospodarce
Seminarium dyplomowe
Ekonomia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Gospodarka energią w budynkach
Instrumenty ekonomiczne w prawie ochrony środowiska
Pracownia dyplomowa
Przedmiot ogólnouczelniany