Przejdź do treści
Kierunek inżynieria środowiska
studia II stopnia (magisterskie)

Rekrutacja na studia II stopnia r. a. 2024/25 odbędzie się w semestrze zimowym (styczeń 2025).


Opis studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska skierowane są zarówno do absolwentów kierunku I stopnia, jak i tych, którzy chcą podjąć kształcenie w nowej dziedzinie nauki. Trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Studenci zyskują nowe umiejętności, które dają im kwalifikacje z zakresu szeroko pojętej inżynierii środowiskowej.

Kształcenie jest realizowane w ramach przyszłościowej specjalizacji Gospodarki obiegu zamkniętego  Stanowi to odpowiedź na politykę UE, dotyczącą kierunkowania funkcjonowania przemysłu i społeczeństwa na zrównoważony rozwój z nastawieniem na gospodarkę cyrkulacyjną. Ta idea ma na celu pozostawianie surowców, materiałów i produktów jak najdłużej w użyciu, zawracanie ich do obiegu, a powstałe odpady, mają stanowić surowce wtórne. Studia te prowadzone są na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.

Efektywna nauka w nowoczesnych laboratoriach

Na studentów kierunku czekają laboratoria badawcze, w których realizowane są zajęcia praktyczne z inżynierii środowiska, technologii środowiskowych, nowoczesnych technologii oczyszczania wody i ścieków.  Wyposażenie laboratoriów jest na bieżąco monitorowane i uzupełniane o specjalistyczną aparaturę, która pozwala na prowadzenie innowacyjnych badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych.

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW organizuje także szkolenia, które pozwalają podnieść poziom wiedzy i umiejętności studentów, m.in. certyfikowany instalator PV, certyfikowany instalator PC, AutoCad czy techniki mikroskopowe.

Praktyczny kierunek przyszłości

Wykładowcami na kierunku inżynieria środowiska na UKSW są eksperci, którzy mają doświadczenie praktyczne i zasiadają w licznych gremiach naukowych i badawczych. Są członkami m.in. Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Odzysku Materiałowego Surowców oraz w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, a także Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.

Na studiach II stopnia praktyki trwają aż 360 godzin, co pozwala studentom na niezbędne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Są realizowane w instytucjach, których profil działalności związany jest z inżynierią lub ochroną środowiska

Absolwenci z sukcesem

Po ukończeniu kierunku inżynieria środowiska na UKSW absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę w wielu miejscach:

  • zakładach gospodarki komunalnej (zakłady przetwarzania odpadów, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody)
  • przedsiębiorstwach projektujących i dostarczających nowoczesne rozwiązania z zakresu OZE
  • biurach projektowych z zakresu inżynierii środowiska
  • firmach świadczących działalność konsultingową i doradczą z zakresu inżynierii środowiska i rozwiązań GOZ
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, których działalność związana jest wpływem na środowisko
  • zakładach zagospodarowania odpadów
  • biogazowniach, zakładach wykorzystujących biomasę do produkcji energii
  • administracji państwowej i samorządowej
  • instytutach badawczych, uczelniach, firmach badawczo-rozwojowych zajmujących się rozwojem technologii, urządzeń  środowiskowych i rozwiązań GOZ
  • instytucjach odpowiedzialnych za rozwój i transfer technologii, inkubatory przedsiębiorczości

Studia na kierunku inżynieria środowiska przygotują także do egzaminu państwowego w sprawie kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni, współspalarni i składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Po ukończeniu studiów możliwe jest także uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Do pobrania

Wymagane dokumenty – POBIERZ