You are here

Ocena okresowa pracownika naukowo-dydaktycznego

Szanowni Państwo,

w związku  zarządzeniem 56/2015 JM Rektora UKSW z 14 grudnia 2015  w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przystępujemy do przygotowana oceny okresowej.

Proszę postępować według następującego schematu:

jako, że wszystkie arkusze (w wersji papierowej i elektronicznej) muszą być złożone do 15 stycznia proszę, aby wszyscy Państwo złożyli swoje arkusze  do 15 stycznia 2018 zarówno w wersji elektronicznej jak i w wersjii papierowej do pani mgr Katarzyny Jurczuk

 

Informujemy, iż w obecnie obowiązuje arkusz oceny rozliczamy się na podstawie Załącznika nr 4.

 

Oba dokumenty oraz zarządzenie 56/2015 w załączeniu.

Gdyby Państwo mieli kłopoty z otworzeniem załącznika podaję adres strony, skąd można pobrać arkusze:

http://www.senat.uksw.edu.pl/regulation

 1. ZARZĄDZENIE Nr 65/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akademickich_POBIERZ

2. Wzór sprawozdania z oceny okresowej pracownika naukowo-dydaktycznego, naukowego oraz pracownika dydaktycznego_POBIERZ

3. Wzór sprawozdania z oceny okresowej pracownika dydaktycznego zatrudnionego w ogólnouczelnianej jednostce organizacyjnej UKSW (*-dotyczy Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i innych ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych)_POBIERZ

4. ZAŁACZNIK NR 4 Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich_POBIERZ

Kategoria: