You are here

INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESOWYCH BADAŃ LEKARSKICH

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Osoby, którym kończy się termin ważności badań lekarskich zostają o tym fakcie imiennie powiadomione przez Dział Kadr z ponad miesięcznym wyprzedzeniem. Badania medycyny pracy realizuje dla UKSW - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej mieszczący się w Warszawie przy ul Krasińskiego 54/56. Należy pamiętać, że na podstawie art. 229 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W przypadku, gdy pracownik uchyla się od wykonania określonych badań, a w konsekwencji doprowadza do sytuacji, w której nie dysponuje ważnymi badaniami lekarskimi - pracodawca może wyciągnąć wobec niego konsekwencje – ukarać karą porządkową, a nawet rozwiązać z nim stosunek pracy. Proszę zatem o niezwłoczną realizację otrzymywanych skierowań na badania lekarskie.

 

Kierownik Działu Kadr UKSW

Kategoria: