You are here

Wykład Pani dr inż. Agnieszki Kuśmierz nt. Tereny zdegradowane – czy można rozwiązać problem?

Szanowni Państwo,

zapraszamy na wykład w ramach cyklu „Wykłady naukowe WBNS dla Społeczności Akademickiej” dnia 3 grudnia 2021, godzina 11.00,
sala 201 w bud. 23

Temat wykładu - Tereny zdegradowane – czy można rozwiązać problem?

 

Na wykładzie poprowadzonym przez Panią dr Agnieszka Kuśmierz zostaną poruszone m.in. tematy z:

Działalność przemysłowa do lat 70. XX wieku prowadzona była bez uwzględnienia jej wpływu na środowisko. Pierwsze analizy dotyczące wypływu inwestycji na środowisko pojawiły się w Polsce wraz z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska w pierwszej połowie lat 80 ubiegłego wieku. Jednak dopiero od lat 90 zaczęto zdawać sobie sprawę ze skali problemu zanieczyszczenia środowiska i jego skutków oraz zaczęto wdrażać działania związane z likwidacją zanieczyszczeń.

W Polsce znajduje się 760 „bomb ekologicznych”, tj. terenów, na których stwierdzono występowanie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, i kolejnych 440, na których takie zanieczyszczenia potencjalnie mogą występować. Tereny te to przeważnie tereny po nieistniejących już lub likwidowanych zakładach przemysłowych, często składowiska i wysypiska odpadów poprodukcyjnych.

 

Największym problemem są wielkoobszarowe tereny zdegradowane, takie jak tereny po dawnych Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, Zakładach Produkcji Barwników „Boruta” w Zgierzu, Zawierciańskich Zakładach Eternitu w Ogrodzieńcu, czy Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach. Obowiązujące w Polsce przepisy z zakresu ochrony powierzchni ziemi, gospodarki odpadami i odpowiedzialności za szkody w środowisku nie dają możliwości rozwiązania problemów i likwidacji historycznych szkód w środowisku spowodowanych przez te obiekty. Dodatkową trudnością są często: skomplikowany status prawny terenów zdegradowanych i brak badań stanu środowiska, które pozwoliłyby na określenie granic obszaru zdegradowanego i zakresu działań remediacyjnych.

Kategoria: