You are here

Kierunek Inżynieria Środowiska

Dlaczego warto studiować kierunek inżynieria środowiska na WBNS? - POBIERZ

 

Studia II stopnia (magisterskie) - kierunek Inżynieria Środowiska

rekrutacja styczeń/luty 2023 r., rozpoczęcie studiów w lutym 2023 r.

Limit miejsc: 30

Kierunek Inżynieria Środowiska to 1,5 roczne studia magisterskie (II stopnia) o profilu praktycznym, przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

Studenci kończący studia mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane takie jak: specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zostają także przygotowani do egzaminu państwowego z zakresu kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni, współspalarni i składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Zasady uzupełniania efektów uczenia dla studentów II stopnia zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Nr 26/2022 z dnia 30 września 2022 r. - POBIERZ

 

Studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie) - kierunek Inżynieria Środowiska

Limit miejsc: 30

Kierunek Inżynieria Środowiska to jedyny kierunek o profilu praktycznym w Warszawie.  Program studiów pozwala na nabycie kompetencji z zakresu inżynierii środowiska, a w szczególności zadań dotyczących: − projektowania i utrzymania infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeństwa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, wentylacyjnych. 3,5-letnie studia inżynierskie, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu inżyniera.

Dla kogo ten kierunek?

Chcesz w przyszłości zostać specjalistą w zakresie inżynierii środowiska z szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zapobieganiem i naprawą skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Chcesz wiedzieć więcej na temat odnawialnych źródeł energii i stać się ekspertem w wytwarzaniu energii z naturalnych zasobów. Jeżeli tak to Inżynieria środowiska może być świetnym początkiem kariery w tym zakresie.

Praca po studiach:

Studia na kierunku Inżynieria środowiska przygotują do egzaminu państwowego w sprawie kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni odpadów, współspalarni odpadów, składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz pracą w zakresie odnawialnych źródeł energii. Po ukończeniu studiów można także uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Główne przedmioty:

 • Ochrona środowiska
 • Biologia środowiska
 • Rysunek techniczny i geometria wykreślna
 • Gospodarka wodna i ochrona wód
 • Technologie w ochronie środowiska
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Technologia wody i ścieków
 • oraz przedmioty w danym module kształcenia https://wbns.uksw.edu.pl/pl/program-studiow

Zasady przyjęć - wymagane przedmioty na maturze:

 • matematyka - część pisemna
 • język obcy nowożytny - część pisemna
 • przedmiot do wyboru*

* uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia.

 

 

Undefined