Jesteś tutaj

Druki do pobrania

Szanowni Studenci,

Informujemy, że składanie podań odbywa się wyłącznie w formie papierowej.

 

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej prosimy składać w dziekanacie w wersji papierowej - POBIERZ

 

Uznawanie osiągnięć  uzyskanych na innych kierunkach lub innej uczelni.

 

Terminy składania podań o przeniesienie osiągnięć:

 

SEMESTR ZIMOWY: DO 27 PAŹDZIERNIKA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

SEMESTR LETNI: DO 29 MARCA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 

Terminy składania podań o zaliczanie przedmiotów awansem:

 

SEMESTR ZIMOWY: DO 19 PAŹDZIERINKA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

SEMESTR LETNI: DO 28 LUTEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 

w/w terminy są nieprzekraczalne

 

Wniosek o przeniesienie osiągnięć powinien zawierać:

 1. Podanie do Prodziekana ds. kształcenia z prośbą o przeniesienie osiągnieć wg załączonego wzoru zamieszczonego na stronie WBNS - ZAŁĄCZNIK
 2. Oryginalna dokumentacja potwierdzająca uzyskanie zaliczenia  (karta okresowych osiągnięć studenta, indeks, zaświadczenie o zaliczeniu przedmiotu).
 3. Sylabus zatwierdzony przez jednostkę, w której zaliczono przedmiot.
 4. Opinię wykładowcy UKSW prowadzącego przedmiot w sprawie uznania osiągnięć ( w tym celu należy przedstawić wykładowcy sylabus potwierdzony przez jednostkę, w której zaliczono przedmiot).

W przypadkach podanych poniżej na WBNS nie funkcjonuje obieg podań drogą elektroniczną. Podania złożone przez USOSweb nie będą uwzględniane. Wnioski składacie państwo OSOBIŚCIE w Dziekanacie.

 • Podanie o wyznaczenie egzaminu komisyjnego (termin wg regulaminu studiów UKSW)
 • Podanie o powtarzanie roku ( termin złożenia do 14 października)
 • Podanie o wpis warunkowy ( termin złożenia do 14 października)
 • Podanie o przywrócenie terminu egzaminu ( wg regulaminu studiów UKSW)
 • Odwołanie od decyzji Prodziekana (w ciągu 7 dni od jej otrzymania
 • Podanie o przeniesienie osiągnięć (wg informacji zamieszczonych na stronie internetowej WBNS)
 • Podanie o przedłużenie złożenia pracy magisterskiej/licencjackiej/magisterskiej (  co najmniej 14 dni przed podanym terminem złożenia pracy)