You are here

Zapytania ofertowe

 

Projekt „Praktykuj z nami!”

Nr POWR.03.01.00-00-S169/17

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/PN/WBNŚ/2018

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę badania u lekarza medycyny pracy i okulisty wraz z niezbędnymi badaniami w zależności od wymogu stanowiska (morfologia OB i badaniem moczu) i wydanie orzeczenia o zdolności/niezdolności do odbycia stażu dla uczestników projektu

„Praktykuj z nami!”, realizowanego na Wydziale Biologii i Nauko Środowisku, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres: Centrum Inicjatyw Rozwojowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19 pok. 1925, 01-938 Warszawa w terminie do dnia 30.01.2018 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu.

 

Załączniki
1.  Zapytanie ofertowe - pobierz
2.  Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
3.  Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2;
4.  Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3;
5.  Wzór umowy z Wykonawcą (Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich ) – Załącznik nr 4;
6.  Wzór skierowania na badania lekarskie – Załącznik 4a;
7.  Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5;
8.  Wzór umowy powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 6.

 

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 01/PN/WBNŚ/2018 z dnia 19.01.2018

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego_POBIERZ

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/PN/WBNŚ/2017

 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczestników projektu  „Praktykuj z nami!”, realizowanego na Wydziale Biologii i Nauko Środowisku, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres:

Centrum Inicjatyw Rozwojowych,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 19 pok. 1925,

01-938 Warszawa

w terminie do dnia 22.12.2017 r. (do godz. 12.00), decyduje data wpływu

 

Załączniki:
1.Zapytanie ofertowe - pobierz
2.Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2;
4.Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3;
5.Wzór umowy z Wykonawcą (Umowa w sprawie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków) – Załącznik nr 4;
6.Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5;
7.Wzór umowy powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 6.

 

Informacja o rozstrzygnięciu Zapytania ofertowego nr 01/PN/WBNŚ/2017 z dnia 14.12.2017

Roztrzygnięcie zapytania ofertowego_POBIERZ

 

Polish