Jesteś tutaj

Zasady rekrutacji

Projekt „Praktykuj z nami!”

Nr POWR.03.01.00-00-S169/17

 

Informacje o rozpoczęciu rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi będą pojawiać się na stronie projektu oraz będą rozsyłane w mass-mailingu do wszystkich potencjalnych uczestników.

 

O przyjęciu do projektu decydują:

1) średnia ocen z ostatniego roku studiów,

2) aktywność organizacyjna,

3) poziom znajomości języka angielskiego (co najmniej-B1),

4) pochodzenie ze wsi oraz z małych miast,

5) rozmowa kwalifikacyjna – w przypadku ubiegania się o staż firmach, których przedstawiciele zasiadają w Wydziałowej Radzie Biznesu.

 

Informacja o zakwalifikowaniu do projektu zostanie rozesłana studentom w wiadomości e-mailowej.

 

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy:

1) informacyjno-promocyjny: plakaty informacyjne, informacje na stronach internetowych uczelni, spotkania z potencjalnymi uczestnikami projektu,

2) nabór dokumentów rekrutacyjnych składanych osobiście w Dziekanacie WBNS (bud. 23, pok. 409, ul Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa) lub wysyłanych pocztą na adres Biura.

 

W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń określonego w projekcie, sporządzona zostanie lista rezerwowa zgłoszeń spełniających warunki formalne. Osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do projektu lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Wolne miejsce będzie proponowane pierwszej osobie z listy rezerwowej. Dodatkowy nabór z listy rezerwowej przeprowadzony zostanie w dniu zwolnienia się miejsca.

 

W przypadku zgłoszenia się do projektu niewystarczającej liczby studentów, zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

 

Pierwsza rekrutacja do projektu wśród studentów 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach biologia i inżynieria środowiska i 1 roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku biologia  odbędzie się w grudniu 2017 roku (informacja o naborze w zakładce aktualności).