You are here

UZNAWANIE OSIĄGNIĘĆ UZYSKANYCH NA INNYCH KIERUNKACH LUB INNEJ UCZELNI

Terminy składania podań o przeniesienie osiągnięć:

 

SEMESTR ZIMOWY: DO 31 PAŹDZIERINKA DANEGO ROKU AKADEMICKIEGO

SEMESTR LETNI: DO 31 MARCA DANEGO ROKU AKADEMICKIEGO

 

w/w terminy są nieprzekraczalne

 

Wniosek o przeniesienie osiągnięć powinien zawierać:

  1. Podanie do Prodziekana ds. kształcenia z prośbą o przeniesienie osiągnieć wg załączonego wzoru zamieszczonego na stronie WBNS.
  2. Oryginalna dokumentacja potwierdzająca uzyskanie zaliczenia  (karta okresowych osiągnięć studenta, indeks, zaświadczenie o zaliczeniu przedmiotu).
  3. Sylabus zatwierdzony przez jednostkę, w której zaliczono przedmiot.
  4. Opinię wykładowcy UKSW prowadzącego przedmiot w sprawie uznania osiągnięć ( w tym celu należy przedstawić wykładowcy sylabus potwierdzony przez jednostkę, w której zaliczono przedmiot).