You are here

System Jakości Kształcenia

Decyzja nr 8/2016 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 20.05.2016 r w sprawie wprowadzenia formularzy pomocnych w funkcjonowaniu systemu jakości kształcenia na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku - POBIERZ

 

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 71/2015 Rady Wydziału WBNS - POBIERZ
 

Zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 71/2015 Rady Wydziału WBNS - POBIERZ

 

FORMULARZE:

 

- RAPORT DOTYCZĄCY STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODCZAS REALIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO, DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - POBIERZ
- PROPOZYCJA WPROWADZENIA NOWYCH, SKUTECZNYCH SPOSOBÓW, METOD I ROZWIĄZAŃ USPRAWNIAJĄCYCH PROCES KSZTAŁCENIA - POBIERZ
- ZGŁOSZENIE PROPOZYCJI ZMIAN W PROGRAMACH STUDIÓW - POBIERZ
- RAPORT Z ANALIZY DOSTOSOWANIA KWALIFIKACJI ABSOLWENTA DO POTRZEB RYNKU PRACY - POBIERZ
- RAPORT Z ANALIZY OCENY PROGRAMU STUDIÓW - POBIERZ
- OPINIA NA TEMAT ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH - POBIERZ
- OPINIA NA TEMAT PROPORCJI LICZBY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO LICZBY STUDENTÓW NA KIERUNKACH STUDIÓW - POBIERZ
- OCENA DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH - POBIERZ
- RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI ANKIET STUDENCKICH - POBIERZ
- RAPORT WERYFIKACJI OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA - POBIERZ
- RAPORT Z WERYFIKACJI OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE ANALIZY STRUKTURY OCEN UZYSKIWANYCH PRZEZ STUDENTÓW - POBIERZ
- ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DLA STUDENTA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH W RAMACH KONSULTACJI - POBIERZ
- RAPORT WERYFIKACJI KARTY PRZEDMIOTU - POBIERZ
- POWTÓRNA WERYFIKACJA KARTY PRZEDMIOTU - POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polish