You are here

PROCEDURA EGZAMINU DYPLOMOWEGO DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU BIOLOGIA REALIZUJĄCYCH PRACE DYPLOMOWE W JEDNOSTKACH POZAUCZELNIANYCH

Szanowni Państwo,

została wydana decyzja w sprawie procedury egzaminu dyplomowego dla studentów studiów II stopnia na kierunku Biologia realizujących prace dyplomowe w jednostkach pozauczelnianych.

Zgodnią z tą decyzją:

 

1.

Terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów II stopnia na kierunku Biologia wykonujących prace dyplomowe w jednostkach pozauczelnianych będą ustalane indywidualnie. Sugerowany termin egzaminu przekazuje promotor drogą poczty elektronicznej kierowanej
na adres: j.izdebska@uksw.edu.pl.

2.

 Przebieg archiwizacji pracy dyplomowej:

a) wpisanie danych pracy do systemu USOS (wykonują to pracownicy Dziekanatu) – migracja danych do systemu APD,

b) wpisanie przez studenta tytułu pracy w języku angielskim oraz streszczenia pracy i słów kluczowych w języku polskim do systemu APD,

c) załączenie przez studenta pliku z pracą,

d) zaakceptowanie danych przez przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego
po uzyskaniu pisemnej akceptacji danych od promotora pracy przekazanej drogą poczty tradycyjnej lub elektronicznej - skan akceptacji z własnoręcznym podpisem promotora należy przesłać na adres: j.izdebska@uksw.edu.pl,

e) wygenerowanie z systemu APD, wydrukowanie i złożenie w Dziekanacie (po złożeniu
w odpowiednich miejscach podpisów studenta i/lub promotora pracy) następujących dokumentów: wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej, oświadczenie, oświadczenie dotyczące praw autorskich, karta pracy.

3.

a. Dopuszczam wskazanie przez promotora recenzentów, którzy nie są pracownikami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Promotor wskazuje co najmniej dwóch kandydatów na recenzentów pracy dyplomowej. Zalecam przy tym kierowanie się zasadą, że w sytuacji, gdy promotorem pracy magisterskiej jest osoba ze stopniem naukowym doktora, recenzentem może być wyłącznie osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. W sytuacji, gdy promotorem jest osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego recenzentem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

4.

a)  Prace dyplomowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w dziekanacie WBNS najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

b)  Plik w wersji elektronicznej zawierający pracę dyplomową, wygenerowany z systemu APD, zostanie przesłany promotorowi oraz recenzentowi niebędącemu pracownikiem UKSW drogą poczty elektronicznej oraz będzie dostępny w dziekanacie Wydziału w wersji papierowej.

5.

Promotor oraz recenzent niebędący pracownikiem UKSW dokonują recenzji pracy dyplomowej używając formularza zgodnego z formularzem zamieszczonym w systemie APD, który zostanie przekazany drogą poczty elektronicznej. Recenzje powinny być przekazane w postaci zeskanowanego dokumentu z własnoręcznym podpisem promotora/ recenzenta. Przed egzaminem dyplomowym promotor oraz recenzent zostaną poproszeni o złożenie podpisów na wydruku recenzji. Recenzje powinny wpłynąć na WBNS najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

W sytuacji, gdy recenzentem jest nauczyciel akademicki zatrudniony w UKSW – proces recenzowania przebiega zgodnie z ustaloną w Uczelni procedurą.

6.

W sytuacji niemożności uczestnictwa promotora lub recenzenta w egzaminie dyplomowym
na pisemny wniosek promotora lub recenzenta adresowany do Dziekana WBNS, w skład komisji egzaminu dyplomowego może zostać włączony inny egzaminator, który będzie reprezentował promotora/ recenzenta.

7.

Egzamin dyplomowy przebiega według zasad przyjętych na WBNS i przedstawionych na stronie internetowej Wydziału.