Jesteś tutaj

Uchwała i wzór umowy - odpłatność za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 27/2019 Rektora UKSW z dnia 06.06.2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich, za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne-POBIERZ

Uchwała Senatu UKSW Nr 93/2019 z dnia 23.05.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku Biologia I stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyspcypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - POBIERZ

 

Uchwała Senatu UKSW Nr 94/2019 z dnia 23.05.2019 w sprawie przyporządkowania kierunku Inżynieria Środowiska I stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyspcypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - POBIERZ

 

Uchwała Sentau UKSW Nr 82/2019 z dnia 23.05.2019 zmieniająca Uchwałę Nr 140/ z dnia 20.12.2019 w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/20 - POBIERZ

 

Zasady uzupełniania efektów kształcenia dla studentów II stopnia.

Zgodnie z Uchwałą Nr 34/2018 Rady Wydziału z dnia 4 czerwca 2018 r.-POBIERZ

Studenci rozpoczynających naukę w danym roku akademickim, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż macierzysty powinni uzupełnić efekty kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiegają. Odpłatności za uzupełnianie efektów kształecenia reguluje Uchwała Nr 60/2018 Rady Wydziału z dnia 26 listopada 2018 r.- POBIERZ