You are here

Spotkanie starostów grup studentów WBNS z opiekunami lat i z władzami dziekańskimi

Dnia 16.10.2019 r. w dziekanacie WBNS odbyło się spotkanie starostów wszystkich grup studentów WBNS kierunu Biologia oraz Inżynieria Środowiska studiów
I oraz II stopnia z opiekunami lat, władzami dziekańskimi oraz pracownikami dziekanatu.

 

Podczas spotkania starostom zostały przedstawione najważniejsze informacje organizacyjne i dydaktyczne z prośbą o przekazanie pozostałym studentom. Została również przedstawiona rola starosty jako łącznika pomiędzy studentami a dziekanatem oraz władzami dziekańskimi. Starości mieli możliwość podzielić się uwagami odnośnie toku studiów, zadawania pytań i rozwiania wszelkich wątpliwości reprezentując głos wszystkich kolegów z grupy.

 

Opiekonowie zostali zobowiązani do zorganizowania spotkania z wszystkimi podopiecznymi studentami do końca października 2019 r. Takie spotkania mają odbywać się co kwartał.

 

Link do wykazu opiekunów lat: https://wbns.uksw.edu.pl/node/100

 

Fragment z regulaminu studiów:

§ 9
1. Opiekunów poszczególnych lat studiów powołuje dziekan.
2. Opiekun czuwa nad realizacją procesu dydaktycznego, zaspokajaniem potrzeb naukowych, socjalnych, kulturalnych i duchowych studentów oraz może w tych sprawach zgłaszać wnioski i propozycje Rektorowi i dziekanowi, kierownikowi kierunku, a także organom Samorządu Studentów.