You are here

Wnioski o stypendium ministra dla wybitnych studentów

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM MINISTRA

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych nowych naukowców określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2019 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 658).
 2. Wnioski o stypendium Ministra należy składać e-mailem do sekretariatu prorektora ds. studenckich i kształcenia do dnia 20.10.2019 r. (wzór wniosku znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/attachment/3232d3d2-9a41-4f7c-a567-4c08150986ea). Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF (nie wolno skanować wydrukowanych wniosków do formatu PDF).
 3. Plik PDF powinien mieć nazwę: „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię.pdf” (bez polskich znaków), np. „wniosek stypmin UXY Kowalski Michal.pdf”.Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej.
 4. Dokumenty powinny być przesłane w osobnym pliku PDF zawierającym skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. „1c – skan stron publikacji X”. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało generator prawidłowych opisów osiągnięć: https://www.gov.pl/attachment/da67ba78-0b46-41b5-bc83-7bff4c6eae7f)
 5. Do wniosku obowiązkowo dołączane jest również oświadczenie studenta (osobny plik PDF – skan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym (wzór: https://www.gov.pl/attachment/c8b3c11d-5ae3-44b2-a213-0df67ca3e471) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (wzór: https://www.gov.pl/attachment/14c9f783-adf3-40a4-909e-474f47ff46a2).
 6. Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
 7. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 8. Stypendium nie przysługuje studentowi:
 1. jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 2. posiadającemu tytuł zawodowy:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:
 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (w roku 2019 jako znaczące osiągnięcie może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki , tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C),
 3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
 4. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową,
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.
 1. Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:
 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.
 1. Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:
 1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
  1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  2. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  3. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  4. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  5. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  6. miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 2. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  1. uniwersjadzie,
  2. akademickich mistrzostwach świata,
  3. akademickich mistrzostwach Europy,
  4. Europejskich Igrzyskach Studentów.

 

 1. Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:
 1. w przypadku osiągnięć naukowych:
  1. stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI,
  2. oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim studenta w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,
  3. oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
  4. programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
  5. oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
  6. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
  7. oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;
 2. w przypadku osiągnięć artystycznych:
  1. broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu,
  2. oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,
  3. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
  4. oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;
 3. w przypadku osiągnięć sportowych – oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.
 1. We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:
 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)
  – do dnia 30 września 2019 r.
 1. We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.
 2. Niedotrzymanie terminu, lub dostarczenie dokumentów w innej formie niż wskazana w pkt. 3-5 może skutkować odrzuceniem przez Rektora kandydatury studenta do ww. stypendium.
 3. O przyjęciu kandydatury studenta przez Rektora i przekazaniu dokumentów do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioskujący zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez niego adres e-mail.