Jesteś tutaj

Regulamin

Regulamin Konferencji BIOPOTENCJAŁ 2019

 1. Konferencja nosi nazwę Biopotencjał 2019.
 2. Jest to V Ogólnopolska Konferencja Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Przyrodniczo-Technicznych z Udziałem Przedstawicieli Przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu.
 3. Konferencja odbędzie się w dniach 6 - 7 czerwca 2019 r., w kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
 4. Organizatorem Konferencji jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 5. W celu rejestracji na konferencję należy wypełnić formularz rejestracyjny on-line do dnia 24 maja 2019 r.
 6. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne ustne oraz sesje plakatowe w języku polskim i/lub w języku angielskim w ramach dwóch bloków tematycznych: Biologia oraz Inżynieria Środowiska.
 7. Na Konferencję przyjmowane będą prace oryginalne i przeglądowe. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Każdy uczestnik może być współautorem nieograniczonej liczby zgłoszonych prac.
 8. Autorami prac mogą być dyplomanci oraz studenci kierunków przyrodniczych i przyrodniczo-technicznych uczelni wyższych z całej Polski i Europy.
 9. Autorami lub współautorami prac mogą być również uczniowie szkół średnich biorący udział w pracach badawczych jednostek naukowych.
 10. O zakwalifikowaniu prac do prezentacji ustnych/plakatowych decydowała będzie recenzja Komitetu Naukowego Konferencji.
 11. Streszczenia prac napisane w języku polskim lub angielskim należy zamieścić w formularzu rejestracyjnym.
 12. Treść abstraktu należy przygotować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Konferencji.
 13. Termin nadsyłania streszczeń: do 24 maja 2019 r. (jest to integralna część formularza rejestracyjnego).
 14. Dopuszczalna długość streszczenia wynosi 2250 znaków.
 15. Dopuszczalny format plakatu - A1.
 16. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez autorów pracy Regulaminu Konferencji.
 17. Lista prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas Konferencji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konferencji w terminie do 1 czerwca 2019 r.
 18. Przed konferencją należy zgłosić się do stolika recepcyjnego w celu dokonania rejestracji (potwierdzenia przybycia).
 19. Czas przeznaczony na wystąpienie ustne podczas Konferencji wynosi: 8-12 minut na prezentację i 2 minuty na dyskusję.
 20. Zakwalifikowane prace w formie prezntacji należy przesłać do 5 czerwca 2019 r. na adres e-mail: biopotencjal@gmail.com. Nie będzie możliwości uruchomienia prezentacji w dniu konferencji z czytników danych. Dopuszczalne formaty zapisu prezentacji to: *ppt, *pptx, pps, pdf lub online.
 21. Wszyscy autorzy prezentowanych prac otrzymują certyfikat.
 22. Komitet Naukowy Konferencji dokona oceny wystąpień i wyróżni po dwa wystąpienia ustne i jedno plakatowe dla każdego z bloków tematycznych: Biologii i Inżynierii Środowiska. Uczestnicy Konferencji zostaną powiadomieni o werdykcie podczas zakończenia Konferencji.
 23. Przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesowego będą mieli możliwość zaprezentowania działalności w formie stoiska (stolik plus plakat) lub w formie prezentacji multimedialnej (prelekcja, film, inne formy). Wielkość stoiska można indywidualnie ustalić z organizatorem kontaktując się drogą mailową biopotencjal@gmail.com bądź telefoniczną
  +48 22 569 68 37.


Komitet Organizacyjny BIOPOTENCJAŁ 2019