You are here

Druki do pobrania

Szanowni Studenci,

podania o przeniesienie osiągnięć oraz zaliczenie przedmiotów awansem można składać do:

 • semestr zimowy: do 31 października roku akademickiego
 • semestr letni: do 31 marca roku akademickiego 

W/w terminy są nieprzekraczalne.

 

Podania składane w formie papierowej:

 • podanie o wpis warunkowy (termin złożenia do 26 września) - POBIERZ
 • podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - POBIERZ
 • podanie o wyrażenie zgody na egzaminu komisyjnego (termin wg regulaminu studiów UKSW) - POBIERZ
 • podanie o powtarzanie roku/ wznowieni studiów (termin złożenia do 26 września) - POBIERZ
 • formularz prośby o udostępnienie danych niezbędnych do napisania pracy - POBIERZ
 • potwierdzenie oceny z seminarium dyplomowego, dotyczy osób piszących pracę poza uczelnią - POBIERZ
 • wzór ogólny podania - POBIERZ

 

Uznawanie osiągnięć  uzyskanych przez studenta na innym kierunku studiów lub na innej uczelni

Wniosek o przeniesienie osiągnięć z innej uczelni powinien zawierać:

 • podanie do Prodziekana ds. kształcenia z prośbą o przeniesienie osiągnieć wg załączonego wzoru zamieszczonego na stronie WBNS - POBIERZ
 • oryginalną dokumentację potwierdzającą uzyskanie zaliczenia  (karta okresowych osiągnięć studenta, indeks, zaświadczenie o zaliczeniu przedmiotu)
 • sylabus zatwierdzony przez jednostkę, w której zaliczono przedmiot
 • opinię wykładowcy UKSW prowadzącego przedmiot w sprawie uznania osiągnięć, wpis na podaniu
  o przeniesienie osiągnięć (w tym celu należy przedstawić wykładowcy sylabus potwierdzony przez jednostkę,
  w której zaliczono przedmiot)

 

Określa się warunki zwalniania studentów z obowiązku uczestnictwa w lektoracie języka obcego nowożytnego
i przystępowania do egzaminu z języka obcego na podstawie Decyzja Rektora Nr 94/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. - POBIERZ

 

Student powtarzający rok uczestniczy tylko w zajęciach z przedmiotów, których nie zaliczył.

Studentowi powtarzającemu rok uznaje się wszystkie pozytywne oceny uzyskane w ciągu ostatniego roku.