You are here

Plany zajęć

Instrukcja rejestracji na zajęcia - POBIERZ

Procedura rejestracji na zajęcia została uregulowana Decyzją Dziekana WBNS nr 17/2018_pobierz

 

Zarządzenie Rektora Nr 14/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w semestrze letnim roku akademickim 2020/2021 _POBIERZ

Decyzja Nr 6/2021 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie harmonogramu prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021_POBIERZ

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE informacja dotyczy kierunku Biologia oraz Inżynieria Środowiska:

Przedmioty dodatkowe w ramach programów studiów realizowane są zgodnie z programem kształcenia_POBIERZ:

  • Przedmioty ogólnouczelniane łączna ilość punktów 5 ECTS  (zajęcia z nauk humanistycznych lub społecznych),
  • Język obcy nowożytny (lektorat) 
  • Wychowanie fizyczne

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów I stopnia – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów I stopnia – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów II stopnia - POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów II stopnia - POBIERZ

 

 

 

Polish