You are here

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

I. Wewnętrzne akty prawne:

1. konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie:

 • Zarządzenie Nr 49/2015 Rektora UKSW z dnia 2 października 2015 r.
  w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Zarz.Nr 69/2016 Rektora UKSW z dnia 24 października 2016 r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK)
  zm. US Nr 231/2016 (przedstawiciel SaD), US Nr 20/2017 (nowy czł. WNH)

 

2. dotyczące tworzenia programów kształcenia na studiach, st. doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających:

 • Uchwała Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów studiów doktoranckich, a także planów i programów studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń ( Uchwała zmieniająca Nr 32/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r.-POBIERZ).
 • załączniki 1-3
 • załącznik nr 1 - Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku/studiach podyplomowych
 • załącznik nr 2.1 - Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku
 • załącznik nr 2.2 - Dokumentacja związana z programem studiów na studiach podyplomowych
 • załącznik nr 3 - Wzór matrycy
 • edytowalne wersje załączników 1-3

3.  dotyczące określania i weryfikowania efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania

Księga procedur

 • Uchwała Senatu nr 103/2019 z dnia 23.05.2019
  w sprawie oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018
  oraz wytycznych dotyczących poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2019/2020 dla jednostek prowadzących kształcenie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie
 • załącznik nr 1 - Opinia Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UKSW w Warszawie w sprawie działań związanych z realizacją misji i strategii UKSW w obszarze jakości kształcenia w roku akademickim 2017/2018
 • załącznik nr 2 - Opinia Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UKSW w Warszawie na temat realizacji zaleceń zawartych w Uchwale Nr 28/2017 Senatu UKSW (z dnia 23 marca 2017 roku)
 • Zarządzenie Nr 72/2013 Rektora UKSW z dnia 3.10.2013 w sprawie organizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego studentów UKSW,
  zmienione Zarz. 78/2013 z dnia 15.10.2013 oraz Zarz. 96/2013 z dnia 11 XII 2013, zmienione Zarz. 2/2019 z 14.01.2019 r.

załącznik nr 1 - lista kierunków stac., które przygotowują do prowadzenia zaję

 • Uchwała Nr 9/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia procedury dyplomowania na WBNS - Procedura dyplomowaniana Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla kierunków: biologia i inżynieria środowiska załacznik


4. dotyczące zasad rekrutacji

 • Uchwała Nr 48/2017 Senatu UKSW z dnia 25 maja 2017 r.
  w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2017/2018
 • załącznik nr 1 - kandydaci z polską maturą, polskim dyplomem
 • załącznik nr 2 - kandydaci z maturą zagraniczną, dyplomem zagranicznym
 • Zarządzenie Nr 31/2017 Rektora UKSW z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących
  postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w UKSW na rok akademicki 2017/2018
 • załącznik nr 1 - wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

 • Uchwała Nr 82/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 140/2018 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020

5. dotyczące toku studiów

6. dotyczące oceny nauczycieli akademickich i jednostek ogólnouczelnianych

 • Decyzja nr 21/2013 Rektora UKSW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych
 • załącznik nr 1
 • Decyzja nr 3/2014 Rektora UKSW z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniająca Decyzję nr 21/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie ogólnouczelnianego wzoru ankiety oceny zajęć dydaktycznych
 • załącznik nr 1

7. dotyczące funkcjonowanie biura karier i in.

 • Zarządzenie Nr 61/2012 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 17 września 2012r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Absolwentów i Przyjaciół UKSW
 • Zarządzenie Nr 37/2011 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 19 września 2011r. zmieniające zarządzenie Rektora UKSW nr 47/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie utworzenia w UKSW Biura Karier zmienionego zarządzeniem Rektora UKSW Nr 3/2008 z dnia 21 stycznia 2008r. (zawiera ujednolicony tekst zarządzenia)
 • załącznik - regulamin BK

8. dotyczące pomocy udzielanej studentom w trakcie kształcenia

 • Obwieszczenie Nr 10/2016 Rektora UKSW z dnia 14 września 2016 r. ws. ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia 52/2014 z dn. 25 sierpnia 2014 ws. Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kolejne zmiany w tym zarządzeniu to: 
 • Zarządzenie 12/2017 Rektora UKSW z dn. 6 marca 2017 (rachunek bankowy, zasady sładania wniosków, zmiana zał. 2,3,5 oraz dodanie zał. 11 i 12)
 • Zarządzenie Nr 34/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2017 Rektora UKSW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

II. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia:

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych - prezentacja

1. System podejmowania decyzji

2. Upoważnione organy i jednostki UKSW oraz ich zadania

 • Rektor (z upoważnienia zadania te wykonuje prorektor właściwy ds. kształcenia)
 • Senat UKSW
 • Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Komisje ds. jakości ksztacenia w jednostkach
 • Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • Komisje dydaktyczne
 • Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Dziekan
 • Kierownik jednostki ogólnouczelnianej
 • Ośrodek Badań Jakości i Ewaluacji UKSW
 • Biuro Karier
 • Dział Kształcenia
 • Samorząd Studentów
 • Samorząd Doktorantów
 • Centrum Systemów Informatycznych
 • Audyt wewnętrzny

 

 

III. Poprzednie akty:

Wewnętrzny Systemn Zapewnienia Jakości

 • Zarządzenie nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2010 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 19/2011 Rektora UKSW z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Tworzenia programów kształcenia

 • Uchwała Nr 37/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.
  w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, a także planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających, po zmianach Uchwałą 98/2015 z dn.25.06.2015 i Uchwałą 54/2016 z dn.21.04.2016.
 • załącznik nr 1 - Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku
 • załącznik nr 2 - Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku
 • załącznik nr 3 - Wzór matrycy
 • załącznik nr 4 - Kalkulacja (jednorazowych) kosztów uruchomienia kierunku

Zasady rekrutacji

 

 

Polish