You are here

System zapewniania jakości kształcenia

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku w ramach działalności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dąży do doskonalenia jakości kształcenia poprzez realizację spójnego Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia realizowanego na Uczelni. Wymagania dotyczące kształcenia w oparciu o akty prawne, regulaminy oraz akty wewnętrzne Uczelni. 

Szczegółowe informacje zawarte są w:

Polish