You are here

Uchwała i wzór umowy - odpłatność za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 27/2019 Rektora UKSW z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich, za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne - POBIERZ

 

Zarządzenie Nr 36/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone na studiach w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - POBIERZ

 

Uchwała Sentau UKSW Nr 82/2019 z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 140/ z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/20 - POBIERZ

 

Zasady uzupełniania efektów kształcenia dla studentów II stopnia.

Zgodnie z Uchwałą Nr 20/2020 Rady Wydziału z dnia 8 maja 2020 r. - POBIERZ

Studenci rozpoczynających naukę w danym roku akademickim, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż macierzysty powinni uzupełnić efekty kształcenia dla studiów I stopnia kierunku, o przyjęcie na który się ubiegają. Odpłatności za uzupełnianie efektów kształecenia reguluje Uchwała Nr 60/2018 Rady Wydziału z dnia 26 listopada 2018 r.- POBIERZ

 

Polish