You are here

Ranking kierunków studiów - Perspektywy 2020

W tym roku kierunek BIOLOGIA na WBNS UKSW zadebiutował w przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” rankingu Perspektywy 2020. Ranking od początku miał przede wszystkim na celu przedstawianie kandydatom na studia rzetelnej informacji o wyższych uczelniach i konkretnych kierunkach, ale z biegiem czasu i udoskonalania metodyki stał się przeglądem stanu szkolnictwa wyższego w naszym kraju. Ogólna ocena w rankingu kierunków studiów jest wynikiem 12 wskaźników, określających prestiż, potencjał akademicki, dydaktyczny i naukowy oraz umiędzynarodowienie, a także sytuację absolwentów danego kierunku na rynku pracy. Wskaźniki te są procentowe, to znaczy najlepszy zawsze otrzymuje 100, a reszta – proporcjonalnie do tego, ile im do owego najlepszego „brakuje”. W ogólnej ocenie – co nie jest szczególnie zaskakujące – pierwsze miejsce zajmuje Uniwersytet Jagielloński, zaś drugie – Warszawski. Nasza obecność w rankingu nie zaczyna się bynajmniej od ostatniego miejsca – na 26 uczelni, prowadzących studia na kierunku „biologia”, my zostaliśmy sklasyfikowani na 15. pozycji (ex aequo z Uniwersytetem Szczecińskim i Akademią Pomorską). Owe równorzędne miejsca wynikają stąd, że ignorowane są różnice mniejsze niż 0,5% - gdyby wziąć je pod uwagę, to jesteśmy na 16. miejscu, zaś gdyby potraktować te równorzędne miejsca jak stopnie podium, to stalibyśmy na jedenastym stopniu. „Przeskoczyliśmy” w ten sposób m.in. Uniwersytet w Białymstoku i UMCS.

Pod względem poszczególnych wskaźników kolejność jest bardzo zmienna i warto chyba przyjrzeć się tym z nich, które dały nam względnie wysokie – w każdym razie jak na debiutanta – miejsce. Jeśli chodzi o „jakość przyjętych na studia”, czyli wyniki egzaminu dojrzałości osób przyjętych na pierwszy rok studiów w roku 2019, to uplasowaliśmy się na piątej (!) pozycji (za UW, UJ, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Uniwersytetem Wrocławskim). Pod względem „ważącego” w ogólnej ocenie aż 15% wskaźnika „ekonomicznych losów absolwentów” znaleźliśmy się wprawdzie na szesnastym miejscu (czyli tak, jak w ocenie ogólnej), ale nie sposób nie zauważyć, że jest to pozycja tuż przed… Uniwersytetem Jagiellońskim. Innym wartym zauważenia wskaźnikiem jest „cytowalność publikacji” (tj. liczba cytowań publikacji w latach 2015-19 w stosunku do liczby tych publikacji) – pod tym względem nasz kierunek jest dziesiąty w kraju, wyżej między innymi niż Uniwersytety Łódzki i Gdański czy UMCS. Na trzynastej pozycji (i zarazem nieco powyżej mediany wszystkich wyników w tej kategorii) sklasyfikowani zostaliśmy z kolei pod względem wskaźnika TOP 10, który pokazuje w jakim stopniu nasze publikacje są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Jeśli zaś chodzi o odsetek publikacji, posiadających współautora z zagranicy (w latach 2014-2018), to jesteśmy na piątej pozycji, przed m.in. UJ, UAM i Uniwersytetem Wrocławskim.

Szczere gratulacje i serdeczne podziękowania należą się wszystkim tym, którzy przyczynili się do zapewnienia nam takiej pozycji w rankingu.

 

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020

 

Kategoria: