You are here

Podstawowe prawa i obowiązki studenta

  • Podstawowe prawa i obowiązki studenta (Regulamin studiów - Załącznik do Uchwały Nr 60/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r.) - POBIERZ
  • Obwieszczenie Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r.
    w sprawie Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 
    POBIERZ 
  • Zarządzenie nr 5/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowiksu UKSW z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zasad dotyczących przeciwdziałaniu mobinguPOBIERZ

 

Fragment regulaminu studiów

§ 18

Student ma prawo do: 

1) zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, uzyskiwania pomocy nauczycieli akademickich oraz organów Uniwersytetu, korzystania z pomieszczeń, urządzeń i środków oraz całości zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) studiowania według indywidualnej organizacji studiów zgodnie z §16; 

3) współuczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne Uniwersytetu, za pośrednictwem przedstawicieli studentów;

4) zgłaszania do władz Uniwersytetu postulatów dotyczących planów zajęć, programów studiów, spraw związanych z procesem nauczania i wychowania oraz warunkami socjalnobytowymi;

5) przystępowania do istniejących uczelnianych organizacji studenckich i zakładania nowych;

6) uczestniczenia w badaniach prowadzonych przez Uniwersytet;

7) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uniwersytetu oraz z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uniwersytetu;

8) przeniesień i wznowień studiów, zgodnie z § 21 – 24;

9) uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów;

10) przystępowania do egzaminów przed sesją, zgodnie z § 26 ust. 1;

11) uczestniczenia w zajęciach wyższych lat studiów, zgodnie z § 26 ust. 2;

12) przystępowania do egzaminów poprawkowych, zgodnie z § 30 ust. 1;

13) przystępowania do egzaminów komisyjnych, zgodnie z § 31;

14) korzystania z urlopów, zgodnie z § 35 – 37;

15) otrzymywania nagród i wyróżnień, zgodnie z § 38 i 39;

16) przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta;

17) zachowania praw studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończył studia pierwszego stopnia z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej;

18) przenoszenia i uznawania punktów ECTS;

19) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, zgodnie z § 34 ;

20) powtarzania określonych zajęć, w tym z powodu niezadowalających wyników w nauce, zgodnie z § 32 i 33;

21) odbywania części toku studiów w innych uczelniach, w tym także zagranicznych, w ramach krajowych lub międzynarodowych programów wymiany studentów;

22) zakwaterowania w domu studenckim oraz otrzymywania pomocy materialnej – na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

23) dokonywania oceny zajęć dydaktycznych za pomocą ankiet elektronicznych, dostępnych w systemie USOSweb;

24) wglądu do swojej pracy pisemnej, stanowiącej podstawę do uzyskania zaliczenia lub złożenia egzaminu, w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 19

1. Do podstawowych obowiązków studenta należy:

1) postępowanie zgodne z treścią ślubowania, a w szczególności:

a) właściwe korzystanie z oferty dydaktycznej Uniwersytetu,

b) terminowe dopełnianie obowiązków związanych ze studiami, w tym terminowe ich zakończenie,

c) poszanowanie praw i obyczajów akademickich,

d) dbałość o dobre imię Uniwersytetu i jego tradycje,

e) poszanowanie mienia Uniwersytetu;

2) stosowanie się do ustaleń organizacyjnych dziekana, a w szczególności:

a) w określonym przez dziekana terminie, zapisywanie się na zajęcia w systemie USOSweb, uczestniczenie w nich oraz ich zaliczanie, jak również zdawanie egzaminów zgodnie z programem studiów i harmonogramem sesji po uprzednim spełnieniu szczegółowych wymagań związanych z tymi zajęciami, zaliczeniami i egzaminami;

b) uczestnictwa w zajęciach, na których obecność jest obowiązkowa (z obowiązku tego nie zwalnia podejmowana praca zarobkowa);

c) bezzwłoczne powiadomienie dziekanatu o zmianie nazwiska lub adresu;

d) bezzwłoczne powiadomienie właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływa to na przyznanie lub wysokość pomocy materialnej;

e) terminowego wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, zgodnie z warunkami odpłatności przedstawionymi studentowi na piśmie, których otrzymanie student potwierdza podpisem;

f) odbywanie praktyk zawodowych, o ile przewiduje je program studiów;

g) sprawdzania uzyskanych ocen na swoim koncie w systemie USOSweb oraz niezwłocznego zgłaszania w dziekanacie błędów w dokumentacji przebiegu studiów.

2. Potwierdzeniem rozliczenia się studenta z obowiązków wobec Uniwersytetu, w przypadku ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów, stanowi zatwierdzona karta obiegowa studenta, której formę i wzór określi Rektor.

§ 20

Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uniwersytecie oraz za czyn uchybiający godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną na zasadach określonych w dziale VI, rozdziale 2. Ustawy.

Polish