Jesteś tutaj

Cel projektu

 

Projekt „Praktykuj z nami!”

Nr POWR.03.01.00-00-S169/17

 

Celem głównym projektu jest:

podniesienie kompetencji i doświadczenia zawodowego studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku poprzez zorganizowanie płatnych staży w firmach o profilu zgodnym z kierunkami studiów prowadzonych na wydziale.

 

Absolwenci dzięki udziałowi w projekcie zwiększą swoje szanse na podjęcie zatrudnienia zgodnego z profilem ukończonych studiów.

 

Działania projektowe będą stanowiły elementy dodatkowe w cyklu kształcenia.

Udział w projekcie jest bezpłatny (studenci nie ponoszą kosztów, w za pracę w ramach stażu otrzymują stypendium).

 

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 45 studentów WBNS, którzy chcą podnosić swoje kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Będą to studentki i studenci:

- z kierunku Biologia – II i III rok studiów I stopnia oraz I i II rok studiów II stopnia,

- z kierunku Inżynieria Środowiska – II, III i IV rok studiów I stopnia oraz I rok studiów II stopnia.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE PRAKTYKUJ Z NAMI! dostępny jest  na stronie projektu oraz w:

Biurze Projektu bud. 24, pok. 310,

ul Wóycickiego 1/3,

01-938 Warszawa

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadanie 1 polegające na odbycie staży w firmie o profilu zgodnym z kierunkiem studiów.