Jesteś tutaj

Prace dyplomowe

Informacje ogólne:

 

1. Składanie prac dyplomowych
– informacje ogólne

  • Autor pracy składa w dziekanacie 3 jednakowe egzemplarze pracy – druk dwustronny, oprawa miękka. Są to egzemplarz dla promotora, egzemplarz dla recenzenta i egzemplarz do akt studenta.
  • Dziekanat wpisuje dane pracy do systemu USOS.
  • Dane te pojawiają sie po migracji w APD
    (archiwum prac dyplomowych, apd.usos.uksw.edu.pl, dostęp przy użyciu pesela i hasła USOSWeb-owego; jeśli ktoś go nie ma lub zapomniał, to dziekanat generuje nowe).
  • Autor pracy wpisuje do APD tytuł pracy w języku angielskim oraz streszczenie pracy i słowa kluczowe, a następnie wysyła plik z pracą.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów pracę dyplomową należy złożyć do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, a w przypadku studiów inżynierskich – do ostatniego dnia zajęć w ostatnim semestrze studiów.

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - POBIERZ

Wzór drugiej strony pracy dyplomowej - POBIERZ

Wyciąg z regulaminu studiów - POBIERZ

2. Składając pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie:

1. 4 zdjęcia formatu 45x65 mm (do dyplomu) oraz potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (60 zł. na indywidualny nr konta w systemie USOSweb),
2. wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w j. angielskim - DRUK DO POBRANIA W DZIEKANACIE
3. życiorys zawodowy - osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW (także w wersji angielskiej!)
- DRUK DO POBRANIA W DZIEKANACIE
4. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielsim (dla osób chcących dyplom w języku angielskim dodatkowa opłata za odpis dyplomu w języku angielskim 40 zł na konto indywidualne znajdujące się w systemie USOSweb. - DRUK DO POBRANIA W DZIEKANACIE

5. karta obiegowa studenta - DOKUMENT DO POBRANIA W DZIEKANACIE

UWAGA: druki do pobrania w dziekanacie należy pobrać przed złożeniem pracy dyplomowej.

 

 

Komunikat dla studentów ostatniego roku studiów kierunku BI i IS.

Studencie, przy okazji składania w Biurze Karier podpisu na obiegówce weź ze sobą wygenerowany z USOSweb-a (dostępny w zakładce "Moduły dodatkowe"), wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz zgody/braku zgody na udział w badaniu dot. monitorowania karier zawodowych. Złożenie tego dokumentu w Biurze Karier jest obowiązkowe.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Prace inżynierskie (inżynieria środowiska) - wymagania szczegółowe - POBIERZ

Formularz prośby o udostępnienie danych niezbędnych do napisania pracy - POBIERZ

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: BIOLOGIA

Praca licencjacka - POBIERZ

Praca magisterska - POBIERZ