Jesteś tutaj

Rekrutacja

REKRUTACJA DODATKOWA 2017/2018

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w dodatkowej rekrutacji na kierunki:
Inżynieria środowiska studia I i II stopnia, oraz Biologia studia I i II stopnia.

 

Kandydatów zakwalifikowanych na studia I stopnia w rekrutacji dodatkowej (tzn. 20 września) zapraszamy do złożenia dokumentów w dziekanacie (pok. 409 bud. 23), w dniach 21, 22 września w godzinach 11.00-14.00.
Kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia w rekrutacji dodatkowej (tzn. 20 września) zapraszamy do złożenia dokumentów w dziekanacie (pok. 409 bud. 23), w dniach 21, 22 września w godzinach 11.00-14.00.

 

LISTY RANKINGOWE:

Biologia studia I stopnia - POBIERZ

Biologia studia II stopnia - POBIERZ

Inżynieria środowiska studia I stopnia - POBIERZ

Inżynieria środowiska studia II stopnia - POBIERZ

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • na STUDIA I STOPNIA:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia

2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości. Dodatkowo należy złożyć kserokopię świadectwa dojrzałości,

3) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata (np. paszportu) - oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

4) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)
 

 • na STUDIA II STOPNIA:

1) wydrukowane podanie o przyjęcie na studia,

2) oryginał lub odpis dyplomu* potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnego
- kandydat składa wraz z egz. oryginalnym również kserokopię,

* w sytuacji, gdy kandydat zdał egzamin dyplomowy, a w momencie składania dokumentów nie posiada jeszcze dyplomu, ponieważ oczekuje na jego wydanie, dopuszczalne jest złożenie przez kandydata zaświadczenia o ukończeniu studiów. Po otrzymaniu dyplomu kandydat zobowiązany jest dostarczyć go na wydział (do dziekanatu) w terminie wyznaczonym przez wydział.

3) suplement do dyplomu (oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów)
- kandydat składa kserokopię,

UWAGA: jeśli suplement nie zawiera średniej ocen z toku studiów, kandydat na studia powinien posiadać zaświadczenie zawierające tę średnią (w momencie składania dokumentów kandydat musi mieć udokumentowaną średnią z toku studiów wprowadzoną do systemu IRK: na dyplomie/suplemencie lub na zaświadczeniu o ukończeniu studiów, bądź na odrębnym zaświadczeniu wydanym przez dziekanat, jeśli informacja o średniej z toku studiów nie jest zawarta na wyżej wymienionych dokumentach).
4) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata (np. paszportu)
- oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów,

5) dowód wniesienia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS). Jeżeli Kandydat posiada już ELS, nie należy wnosić opłaty.
 

 

Link do IRK: https://irk.uksw.edu.pl/index.php

 

 

Szanowni Państwo,

kwalifikacje na specjalności dla kierunku biologia studia II stopnia oraz dla kierunku inżynieria środowiska studia II stopnia odbędą się dopiero po rekrutacji dodatkowej (wrześniowej).

 

Lista placówek wykonujących badania specjalistyczne - POBIERZ

Zaświadczenia o odbytych badaniach od lekarza medycyny pracy należy złożyć w dziekanacie najpóźniej do końca października br.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2017/2018:
Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018, bądź przeniosą się z innej Uczelni:
od 20 lipca do 4 sierpnia 2017
Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2016

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów

 

 

 

 

 

Dlaczego warto studiować na WBNS?

 • młoda kadra naukowa nastawiona na rozwój studentów;
 • program studiów dostosowany do oczekiwań pracodawców konsultowany z Radą Biznesu;
 • zajęcia praktyczne w postaci laboratoriów i projektów oraz rozbudowany system praktyk;
 • możliwość uczestniczenia w wymianach studenckich w ramach współpracy Wydziału
  z uczelniami w Europie i Azji;
 • system motywacyjny dla studentów (stypendia naukowe, udział w projektach badawczych realizowanych przez Wydział, listy polecające dla Pracodawców);
 • możliwość przystąpienia do Klubu Absolwenta (w tym m.in. darmowe uczestnictwo w zjazdach i konferencjach oraz rabaty na organizowane przez Wydział studia podyplomowe);

 

Według Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych 80% absolwentów WBNS otrzymuje stałą pracę w okresie 11 miesięcy od uzyskania dyplomu!

 

Zapraszamy do najnowocześniejszego Kampusu w kraju!


Prowadzimy studia na kierunkach:

Biologia I i II stopnia o specjalności:

 

Inżynieria środowiska I stopnia (planowane dwie specjalności: Biotechnologia środowiska i Gospodarka Odpadami; Technologie OZE ) i II stopnia o profilu praktycznym o specjalności:

 • Inżynieria środowiska I stopień: PROGRAM
 • Inżynieria środowiska II stopień (specjalność Technologie Inżynierii Środowiska): PROGRAM
 • Inżynieria środowiska II stopień (specjalność Energetyka, Ogrzewnictwo i Wentylacja): PROGRAM

 

 

Zasady uzupełniania efektów kształcenia przez studentów studiów II stopnia na kierunku Biologia rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż biologia - POBIERZ

 

Zasady uzupełniania efektów kształcenia przez studentów studiów II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż Inżynieria środowiska - POBIERZ

 

Zasady kwalifikacji studentów na wybieralne specjalności studiów II stopnia Biologii - POBIERZ


Zasady kwalifikacji studentów na wybieralne specjalności studiów II stopnia Inżynierii środowiska - POBIERZ
 

 

Zasady rekrutacji:

 

 • na studia I stopnia kierunku biologia:

Trzyletnie studia licencjackie (I stopnia), których ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu licencjata biologii.

O przyjęcie na studia licencjackie mogą się ubiegać absolwenci szkół średnich, którzy zdali egzamin maturalny. Kwalifikacja odbywa się na zasadach podanych na stronie http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/ Laureaci olimpiad biologicznych przyjmowani są z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

 

 • na studia II stopnia kierunku biologia:

Dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Biologia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra biologii.

Program jest realizowany w ramach trzech specjalności:

Biologia człowieka;

Ekologia i mikrobiologia środowiskowa;

Biologia medyczna i molekularna.

Absolwenci przyjmowani są na zasadach kwalifikacji podanych na stronie http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/

 

 • na studia I stopnia kierunku inżynieria środowiska:

Zdobywanie wiedzy i kompetencji w zakresie inżynierii środowiska.

Studia: bezpłatne, stacjonarne, I stopnia (3,5-letnie),

Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

O przyjęcie na studia licencjackie mogą się ubiegać absolwenci szkół średnich, którzy zdali egzamin maturalny. Kwalifikacja odbywa się na zasadach podanych na stronie http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/

 • na studia II stopnia kierunku inżynieria środowiska:

1,5 roczne  studia magisterskie (II stopnia) o profilu praktycznym na kierunku Inżynieria Środowiska.

Program jest realizowany w ramach dwóch specjalności:

Technologie Inżynierii Środowiska;

Energetyka, Ogrzewnictwo i Wentylacja.

Absolwenci przyjmowani są na zasadach kwalifikacji podanych na stronie http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/